华藏,佛学,佛教
华藏,佛学,佛教
华藏,佛学,佛教
华藏,佛学,佛教
华藏,佛学,佛教
华藏,佛学,佛教

提升幸福感的11个好习惯

导读☞愿大家心生欢喜01、要吃早餐一定要吃早餐,保证足够的营养摄入。毕竟,早上起来的时候,我们的身体已经有一晚没有进食了,如果不能及时进行补充,很容易...

发布日期:2019-03-25

千古奇僧7岁出家过目不忘,为争夺他各国爆发战争...

导读☞鸠摩罗什法师是过去七佛的译经师──过去七佛所说的经典都由他来翻译──因为他生生世世都发愿:“有佛出世,我就要来翻译经典!”鸠摩罗什法师是过去七佛...

发布日期:2019-03-25

恭迎观世音菩萨圣诞

导读☞恭迎观世音菩萨圣诞!值此殊胜日请大家持清净、广大发心,依身、语、意三门广行善业、念佛、吃素、放生、供灯、持咒、诵经。回向、祈愿世界和平、无有灾厄...

发布日期:2019-03-25

宏海法师:大方广佛华严经

视频播放地址:http://www.foxueol.com/index.php/vod/show/id/4324(第一讲)好,诸位,我们一起合掌。还是...

发布日期:2019-03-22

宏海法师:弥陀要解

视频播放地址:http://www.foxueol.com/index.php/vod/show/id/4286第一讲好,各位,请大家合掌。南无本师释...

发布日期:2019-03-22

佛前供灯的功德利益有多大?

《佛说施灯功德经》云:“彼施灯者。所得福聚。无量无边不可算数。唯有如来乃能了知。”也就是说,供灯的人所获得的福德无边无量,只有佛陀才能知道。哪怕是供一...

发布日期:2019-03-22

了凡四训白话翻译

(原作者: 明朝 袁了凡 先生)第一篇        立命之学一、一切都是命半点不由人我童年时父亲就去世了,母亲要我放弃学业(科举),改学医,她认为...

发布日期:2019-03-22

抓住修行的主要脉络:出离心、大悲心是佛法的根本

导读☞如果我们没有出离心、没有真正利益众生的心,就容易以作恶以为是造善业,颠倒佛法,很可怜。佛法中千差万别的修行法门,总是以出离心和菩提心为根本,偏离...

发布日期:2019-03-21

 • 1 宏海法师《弥陀要解》
 • 2 宏海法师《普陀山的故事-佛顶顶佛》
  宏海法师《普陀山的故事-佛顶顶佛》
  宏海法师《普陀山的故事-佛顶顶佛》
  简介:

  undefined

  各位有缘,大家吉祥。

  我们来朝拜普陀山呢,有一个地方是必到之处,就是慧济寺。慧济寺呢俗称叫做佛顶山,也是我出家的地方。从山下一路一千零八十个台阶拜上来,等到这个山门进来的时候呢,迎面就有这么一幅石头的牌匾,叫“佛顶顶佛”。如果诸位来这里做旅游的话,通常都会听到导游们给大家介绍,有一幅非常有趣的对联,下面有一块石头叫云浮石,后来有那个郭沫若呢,一个文艺作家嘛,来游普陀山的时候,对的对联就是“云浮石浮云”,对的“佛顶山顶佛”。这是导游给大家讲的这个情况。

  今天呢我们在这里给大家讲一下,真正意义上的,为什么叫“佛顶顶佛”。在整个普陀山呢,全部都供的主殿是观音菩萨,叫圆通宝殿。只有这个佛顶山慧济寺呢,供的是释迦牟尼佛,叫大雄宝殿。因为观音菩萨的本师就是释迦牟尼佛,这是他在我们这个世界的师承关系。那么观音菩萨的根本道场在极乐世界,这是他在极乐世界的师承关系,他的师父是阿弥陀佛。所以我们每次见到观音菩萨的形象呢,一定是在他的发髻上,有他的师尊阿弥陀佛的一个坐像。

  那这么讲来,应该说是菩萨顶佛,怎么能叫佛顶顶佛呢?这个就有所不知了。观音菩萨,他属于果后行因的菩萨。可能大家没有听说过这个词儿。说白了就是说,他已经老早就成佛了,为了辅佐阿弥陀佛在极乐世界,释迦牟尼佛在娑婆世界度化众生,所以又示现成一个快要成佛的菩萨,来作为上首弟子,合作弘化一方。所以观音菩萨早就成佛了,他的名字叫正法明如来。由于正法明如来现的菩萨,头顶顶了一尊阿弥陀佛,这就是“佛顶顶佛”的由来。

  那为什么要有这样的一个讲究呢?其实也是给我们表法的。大家要知道,在我们佛教里边呢,常有一句话,叫做“上报四重恩”。我们报的一个是国土恩,这个国土养育了我们;一个是父母恩,我们的色身是由父母养育而来;还有一个是师长恩,教导我们学修佛法;再一个就是众生恩,我们每吃的一顿饭,每住的一个房间,每天的日用,是这个世界大家一起合作呈现出来的,对我们每一位人都有恩德。所以,佛顶顶佛,其实就是表的这个恭敬感恩法。在佛教里面常讲到说,要恭敬、要谦卑,特别是要恭敬一切众生,他都是我们的过去父母,未来诸佛。

  那么再一个来讲的话,为什么“佛顶顶佛”呢?这是一个更高的法了。如果大家有常念阿弥陀佛,修净土的人呢,读过经典就知道,每一尊佛啊,他已经修得觉行圆满了。但是他不是呆着就什么都不干了,他还有自己依然修的法门。佛修的法门是什么法门呢?就是念佛法门。在经典里面讲到:佛佛互念。这就是佛顶顶佛的又一个深意。所以我们每个人,如果能常念南无阿弥陀佛,或者常念南无观世音菩萨,常念常恭敬。

  当我们念的时候啊,肉眼凡胎我们自己看不见,实际上阿弥陀佛,或者观音菩萨,常住其顶。所以大家不要以为,只有佛才能顶佛。我们每一位众生都有佛性,每一位众生都有顶佛的功德,就看我们的心有没有在佛上。希望大家常念佛,常能够佛顶顶佛。

 • 3 宏海法师《普陀山的故事-紫竹林中观自在》
  宏海法师《普陀山的故事-紫竹林中观自在》
  宏海法师《普陀山的故事-紫竹林中观自在》
  简介:

  undefined

  各位有缘,大家吉祥。

  刚才在观音跳,讲了半天的观音菩萨的感应呀瑞相呀,循着大道走上来,现在到了紫竹林的这个门口了。大家可能细心一点发现了,我手上的这个法器变了。从观音跳出来呀,刚才在那儿跟几个同修买的喝了瓶水,那坐下来呢过来一位藏地的喇嘛,喇嘛呢我们一般叫阿克师父,他呢非得要结缘给这么一串儿手串念珠,还给挂了一个哈达。挂完了以后呢他提出来要求了,说还有一个老喇嘛身体也不好,来了朝山,能不能给点儿布施供养。

  那我呢就给他,还是用微信啊转了几百块钱吧,转完了以后呢也没有多想,就上来坐在这儿乘会儿凉吧。坐在紫竹林的门口呢就想起了一幅对联,叫紫竹林中观自在。一般我们理解自在呀,你看,热的要命坐在这儿不是就凉快了嘛,所以说入清凉地。所以大家对这个自在呀有一点点误区,往往会容易认为说很舒服,特别无忧无恼,当然这是一种自在的状态吧,可是它呢不是一种究竟的自在。读《心经》的时候呢,也读到观自在菩萨,其实就是观音菩萨。那什么叫自在呢,你比如说吧,刚才我给这个喇嘛师父打钱的时候呀,围了一堆人,那么有的人呢就会认为说,诶怎么他上来要呢他就给了,会不会他是假的呀,有没有上当呀,或者说你看你脑子不行呀,你这个被他给弄走了点儿钱呀,他会百般的这种思想,百般的这种见解都会出来。

  这个时候呢,其实就是不自在了。我们遇上了这样的缘,那么你会想的说他万一是观音菩萨来了,你跟他结个缘,供养到观音菩萨了,那么下意识不加思索的做这个供养,然后法喜充满的回来,这事儿就走了,不再回味了,也不再悔恨了,觉得后悔了是不是被他骗了。那这个时候呢应这个缘,自然而然,该怎样就怎样,清净的走过来,这就叫自在。大家读《心经》观自在菩萨观自在菩萨,就是说一任因缘,随缘而行,才叫自在。

  当然如果说我们从平常说修学佛法上而言,观自在呢也叫观自心所在,就是你的起心动念,你时时刻刻能够照顾的到,你起的是善念还是恶念,或者说把善恶的这个分别把它屏蔽掉的时候,诶,平等的这样一直相续着你的心念,自然而然走,这就叫自在。

  当然如果说你要念念得自在呀,它是有一个根本的原理的。什么根本原理呢,就是说,所有的天地万法,任何的万事万物,一切它是自然就在,它有它的轨道,有它的存在方式,有它的因缘和合,一切都是这样子的,本来就是这样子的,一直就是这样子的,你不要在这上面论这个到底自不自在,到底在还是不在。就像观音菩萨他一直是在的,你相信这个在就可以了。不在上面有一点点的思索分别。

  就像古德们讲到说,天上的云就在天上,瓶里的水就在瓶中。你看我们后面这么多的竹子,诶还真有意思它真的都是紫色的竹子。自然而然一切万法都是这样子的,本来就是这样的这就叫自在。自己就在,从来就在,自然而在,这才是真自在。把我们融入到万法,万法本来就是这样,就叫自在。只有我们屏蔽掉这样的分别对待,那么才能够像刚才讲到说,紫竹林中观自在,还有一句叫非空非色见如来。非空非色就是屏蔽掉所有抛弃掉的所有的妄想和执念,那么自然而然这个自在才在你心中能够体现出来它的真正的自然就在。

  今天本来是录几个小视频,这一段儿呢算是插曲,借机呢歇脚的时候呢供养给有缘听闻的大众,祝愿以这个殊胜的缘起,我们了解这个观自在菩萨的自在,得菩萨的加被,所有听闻到的人呢,希望大家都能够早得自在。

  南无观自在菩萨。

 • 4 宏海法师《普陀山的故事-南海观音》
  宏海法师《普陀山的故事-南海观音》
  宏海法师《普陀山的故事-南海观音》
  简介:

  undefined

  各位有缘,大家吉祥。

  今天我们一早上来到了普陀山最负盛名的南海观音大佛这里,这个地方现在的朝拜香客非常多。从这望出去,真是有一种“千江有水千江月,万里无云万里天”的格局。那么来到普陀山的人,现在必定要到菩萨座下来一拜。而且这个地方,从始至终是最著名的菩萨感应的地方。在九七年大佛建成的时候,那会我还没有来普陀山,这个视频现在还在网上流传,就是在大佛开光的当天,本来是阴雨连绵的,结果我们主法的老和尚排班站齐,主持人一说开光法会开始的时候,整个阴天天上就开了一道口,然后一道阳光就洒下来,端端的就照在观音菩萨的圣容上。

  所以这尊大佛高是有三十三米,就是象征着观音菩萨的三十二应,加上她的本尊。当时信众捐的,脸上镶了四十八公斤的黄金,表的是他的本师阿弥陀佛的四十八大愿。所以这个缘起非常好,这种瑞相也一直在持续。

  九七年虽然我没有亲自看到,可是那场法会非常的轰动。今年二零一七年是南海观音开光法会二十周年纪念日,这天的盛况我是全程参与,并且见证了再一次瑞相的发生。因为同样那几天也还是阴雨连绵,很多过来参加的海内外信徒都有点担心,说会不会开光法会这天依然下雨?我们大和尚坐在那里给他们开示的时候说不会的。当时我在旁边听的还心里有点虚,眼看着每天都这么下,要是这天下雨怎么办啊?和尚胸有成竹说绝不会下。

  到了法会那天,一早上还是在下个不停,我自己还有点担心拿了一把伞。结果当我们从普济寺上到车,往这边行走到百步沙的时候,这个天就开始放白了,本来是阴天,结果就放白了,开始亮起来。等到下了车以后,往大佛下面引道上走的时候,雨就停了,一直到法会说开始,因为新塑了一尊翡翠观音,也开始大家唱炉香赞,刚刚维诺师起腔的时候,整个太阳的轮廓又开始显现,阳光就洒在法会的现场。这是我自己在二零一七年亲眼见证的瑞相。

  所以菩萨的慈悲从始至终一直,我们刚才讲到的千江有水千江月,就是感应常在瑞相常在。当然从始至终的途中他也没有落下,自从大佛塑起来以后,因为舟山群岛,普陀山在舟山群岛,常有台风来袭,以前台风常会上山的,就是南海观音矗立在这里以后,每次台风一来,到了舟山,他们有的人戏称说被观音菩萨的手掌给推走了,只要来到舟山,绝不会上岛,一定是绕弯而走,二十年从来没有落空过。这就是观音菩萨运用四大器世间给我们显现的灵气吧。

  undefined

  当然这是从我们说瑞相,因为我们来信仰佛法,信仰菩萨,需要有这样的感应。我们今天录也是,录着录着太阳就出来了。那我也可以把它从信心上觉得是一种瑞相。当然大家对于瑞相的体悟,也要有层次次第的深浅。刚刚给我们显现的正面瑞相让我们生起信心,这叫做“先以欲勾牵”,像杨枝甘露一样,很慈悲的出现在你面前。菩萨的形象也是拿个净水瓶,一滴甘露洒下来。

  但是大家要知道后面还有一句叫“后令入佛智”,是什么意思呢?就像观音菩萨的另一种形象,千手千眼,他各种手段不一样了,甚至有的开始反其道而行了。比如说,如果不给我们显现瑞相了,你信不信菩萨在?或者说,显现的瑞相越来越不瑞了,不按着你的心思来了,不按着你的愿望来了,甚至说让你处处心想事不成,那你还能感受到菩萨的瑞吗?再随着我们修行的深入,甚至特别是修的比较好的人,他不给你现瑞了,他给你现不瑞,就让你祸不单行,福不双至。

  在这样的情况下,你还能不能相信菩萨的真实不虚。一般人听起来就不太相应了,但是真正的修道者而言,才发现一开始现瑞相是让你信心佛道,入道,后面开始现瑞相是让你入佛智,“凡所有相皆是虚妄”,要开始破相了。破的我们作为一个修道者,最后他就是让你在染浊的国土里边,在这种现前的境界中不能有一点舒服感。只要你有一点舒服,说明你就对这个世界执着在上面。

  他就让你百般不能跟这个世界相应,这样我们才能够离开染土、放下染事,从五蕴六尘中抽身出来,跟观世音菩萨同步往生到西方极乐世界,在净土成就。所以当我们修到这个地步,一念都不贪着这个世界的时候,所有的因缘中没有一法不是瑞相,这才叫真正的瑞相。当我们真正悟道这个道理的时候,可能你的道业也就成就了,可能你的神通妙用也就成就了,不但能感应观音菩萨的瑞相,你自己也可以分身散影的给苦海的众生应机现瑞。

  南无观世音菩萨!

 • 5 宏海法师《唐代高僧承远大师》
  宏海法师《唐代高僧承远大师》
  宏海法师《唐代高僧承远大师》
  简介:

  undefined

  各位,大家吉祥。常说,天下名山僧占多,但是我其实想说的是,天下名山之所以僧占多,是因为僧建多。大多的寺院都是僧人号召、德行召感,才把它建起来的。

  我们现在到处山头、庙门口、墙上,写的南无阿弥陀佛,这个风气呢,就是从承远大师来的。他把阿弥陀佛的愿望,做了这样的一个表达和实现,因为阿弥陀佛发过愿,在咱们娑婆世界,在净土的这种弘扬中,走到哪儿都必须有阿弥陀佛的名号存在和流淌。这位祖师爷呢,把它兑现一直到现在。

  随着沧海桑田,在这种斗转星移里边,很多古寺呀,也湮没到只剩下遗迹。现在,如果我们去到南岳的衡山,会有一个大德祖师留下来的叫弥陀台。说到这个弥陀台,当时呀,这里有一个老和尚修行,他的名声非常响亮,怎么响亮起来的?

  得源于他的弟子叫法照大师,这是净土宗的第四代祖师。法照大师呢,也是修净土法门。有一天,念阿弥陀佛念的入定了,就入到这个西方胜境。他亲眼见到,阿弥陀佛旁边站了一位老和尚,穿的也不咋地,但是最近距离站在阿弥陀佛(身旁)。他当时还问了一下,说这是谁呢?说这位就是在弥陀台苦修的承远大师,继承的承,遥远的远。这是我们净土宗的第三代祖师爷。我们都知道,高僧一般都有一个共同的特性,一个是持戒清净,二个是苦修超群。

  这个老和尚呢,从来不讲究,在这个弥陀台念佛,有人给他送饭,那他就吃点饭,没有人给他送饭,他就吃点野果子,就这么过去了。很多人慕名去求见他,结果到了那,看见他了,没认出来,还以为他是老和尚的侍者,因为他穿的太破布伶仃,一点都不起眼,所以还以为他是侍者,问说承远大师在哪里,殊不知已经现在其前,就是这样的一个行持。在净土宗的祖师爷呢,虽然他排名第三,但是呢,他的特点是以真修实干为根本,也几乎没有留下来什么著作,也没有什么所谓的思想特色。反正就一个,念阿弥陀佛,为他的本命元辰。

  不过承远大师他修的这个法有点高,叫做般舟三昧。什么叫般舟呢,印度话,翻译成咱们汉语呢,就是常站立、不休息。般舟啊,修精进念佛的人,就是一直在这儿走,一直在这儿走,经行起来念佛,是不能够躺下来的。那么古人的话,最多的有时候能够行般舟行到九十天,那当然现在呢,我们也有这样的法,但是也有后来,你比如说第十三代祖师印光法师呢,不提倡现在的人去修这个大量、密集地修般舟,为什么呢?因为身体吃不消,你法还没有修成呢,这个色身给修垮了。

  所以呢,现在最多的是,我们说一天一夜,二十四小时行般舟,这个法还有。现在的东林寺呢,也提倡这样的修法。如果你是一位净土行者,也想说在现生中,也就是说不要等到临终的时候,现生中就能够克期取证。要念出来这个清净的境界,或者说忆佛念佛,印证这个法的话,那不妨呢,到东林寺可以去参加这么一次,二十四小时的念佛。

 • 6 宏海法师《大方广佛华严经》概论
 • 7 宏海法师《普陀山的故事-敬僧》
  宏海法师《普陀山的故事-敬僧》
  宏海法师《普陀山的故事-敬僧》
  简介:

  undefined

  各位有缘,大家吉祥。

  我们这会儿呢,从山下爬到佛顶山来了,我后面呢就是这个佛顶山的山门牌楼。从这儿进去呢,就入三摩地,入清凉境了。佛顶山呢是一个非常神奇的地方,虽然这里的海岛上面,还有其他的山比这儿高,但是呢只有这个佛顶山,一直是云缠雾罩,仙气十足的。所以,大家看我后面的一副对联,叫做:补怛洛伽徧山清净,云雾独秀佛顶峰;这边是:莲花海洋全面碧波,光明洞彻琉璃界。确确实实是一个风水宝地。

  所以当时我们这里,佛顶山的开山祖师呢,就是看中这块风水宝地了,在非常艰苦的情况下,来这儿建寺安僧的。这个祖师呢很有特色,又叫做沙弥祖师。那什么是沙弥呢?我给大家介绍一下。沙弥就是已经剃度,现了这个(出家 )相了,但是呢,还没有受僧人的戒,这个中间呢就做沙弥。严格地讲呢,沙弥还在这个初级阶段,所以他只能呆在庙里好好地学习,不能够出去云游参学的。

  天下的寺院里边呢,沙弥他没有这个受戒的戒牒,其实也是不能挂单的。但是为什么佛顶山,我们这里可以接受沙弥来挂单呢?因为这里的开山祖师慧锷法师,就是一位沙弥。所以就有这个殊胜的典故。我当时在这儿出家呀,告诉诸位,在当沙弥的时候,每天就在扫这条道路,这条道路也有几里长。这个进进出出,落的叶子呀每天要扫好几遍。那会儿还扫得很烦恼,太累了。现在想想嘛,能够培一点点福,一直把这身衣服穿到死,当着和尚,还真是那会儿培的福报。所以也很庆幸,也很感恩。

  那么说到沙弥了,跟大家说一下,在佛门里面呢,常有这么一种说法,就是叫“四不可轻”,轻视的轻,轻慢的轻。小小的国王,也就是太子不可轻,为什么呢?因为他将来要登基,做皇帝;小蛇不可轻,为什么呢?因为它将来能长成大蛇,毒性十足;小小的星星之火不可以轻,为什么?它将来可以燎原;最重要的就是沙弥不可轻,因为他将来要当祖师,成为一代高僧。

  所以我们常告诉大家,要恭敬僧宝,恭敬僧宝。每一位高僧大德呢,都是从刚刚剃度,开始学习,开始修行,沙弥成长起来的。特别是因为我们有时候呢,这个分别心太重,来到名山道场,还喜欢挑肥拣瘦。就觉得见到这个僧人好像不如法,那个僧人看上去不修行,这个满脸俗气呀,或者说,看看他发个微信,打打手机,就觉得不修行了。千万千万不要被外相给迷惑了。

  就算是在僧人里边,也有修行的,也有不修行的,才组成一个僧团。修行的正在修行,不修行的他将来也会修行。他能有福报出家,就值得我们尊敬。所以有时候呢,我们的这个目光是短浅的。以前的祖师就打过个比喻,说我们由于看见乱石一堆,就觉得这些石头都不值钱,全把他们随手扔掉。殊不知呢,翡翠也罢,和田玉也罢,南红也罢,都是出自于乱石一堆。

  所以,真正的高僧大德,就隐藏在这个形形色色的僧人组成的大僧团中。所以我们恭敬僧人呢,一定要平等地去恭敬,现前地去恭敬。当我们的心没有分别的时候,那么你真正的敬僧功德就圆满了。你自己的心,本来也是大德高僧的心态。所以,就这点而言,希望我们每一位来朝山的人呢,能从心地上,生起这个正确的认识。心里常住这个对于僧宝的正知正见。

  好,阿弥陀佛。

 • 8 宏海法师《隋唐高僧善导大师》
  宏海法师《隋唐高僧善导大师》
  宏海法师《隋唐高僧善导大师》
  简介:

  undefined

  诸位,大家吉祥。我们都听过佛门有一句话,叫做“放下屠刀,立地成佛”。说的是在隋唐时期,长安城里面有一位高僧,他提倡大家戒杀吃素,结果到了什么地步呢,弄得长安城里面卖牛肉的屠户,牛肉都卖不出去,为此生了烦恼,提着刀就去找这个老和尚算账去,结果一见老和尚的德行和威仪,马上手软的把刀子“咣”的一声,就给落在地上了。而且这位高僧还给他讲法,当场就得度而去,这就是佛门的千古佳话。这个主人翁老和尚,就是净土宗的第二代祖师爷,叫善导大师,又叫光明和尚。

  为什么叫光明和尚呢?据说他的修行功夫到了什么层面?就是每念一句阿弥陀佛,口里能出一道光明。三九天,冬天的时候,能把浑身的这个棉衣念的汗流浃背,他的修持、修苦行,能够入到这样的一种层面。

  从史实上来看,大家去过河南的龙门石窟,那一尊大佛非常的庄严秀美,那就是出自善导大师所监制的手笔。现在在敦煌的壁画里边有一个千佛窟,还有一副《观无量寿经》经变的曼陀罗,也是大师所画。

  你看佛门的这些奇人太多了。那么善导大师对于净土宗,最大的一个,可以说是名片级的代表作,就是他曾经给《观无量寿经》写注释,俗称叫《观经四帖疏》,它有一个外号叫什么,叫楷定书。楷定是什么意思?就是给他定乾坤,说明正确的是什么样。

  在隋唐时期,佛教文化非常浓厚,大家学修佛法几乎是妇孺都能够入道。那么对于各种各样的义理、思辨、哲学都有涉及。由于过度的这样在理论上着手,大家就对净土法门产生了轻视心理,而且对于实修渐渐的淡化,特别是在唐朝,本身国泰民安,所以很难生起净土心修行的一个特色,叫厌离这个世界。

  更有大法师者,把能够往生西方极乐世界,(认为)不是一般人所能做到的,像我们凡夫俗子几乎没份儿。面对这个当时的窘境,可以说是净土的教义遇到挑战,所以当时善导大师才发了一个大愿,注疏的这部千古名著。大家有兴趣的话,一定要去翻看学习一下。净土宗的核心修行诀窍,全部都体现在这部《观无量寿经》的注释里面。

  能够旅游到西安,西安的城郊有一个长安县,长安县里边善导大师住锡过的叫香积古寺,现在还在那里,里面还有善导大师的一个纪念塔,虽然说已经有些残败,但是如果身为一个净土行者,去到那里,还是会有别样的感觉生起。这就是善导大师一生苦行净土,一直到现在,依然给我们显现的加持力。

 • 9 宏海法师《东晋高僧慧远大师》
  宏海法师《东晋高僧慧远大师》
  宏海法师《东晋高僧慧远大师》
  简介:

  undefined

  各位,大家吉祥。一般中国人都知道两句诗:“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。”这个说的就是庐山胜境。

  确实有个峰叫香炉峰,我们今天说的是这个香炉峰的对面有一个大寺院叫东林寺。这里曾经驻锡过一位佛教史上非常有名的高僧,叫慧远大师。由于他对佛教的影响和他修学的特色,称之为净土宗的第一代祖师。东林寺也被我们称为净土宗的第一个祖庭。

  慧远大师是一位非常有代表性的人物,他从小就很聪明。以至于他在出家的时候,他的师父道安法师,特别批准他可以看别人不能看的世间书,学问。就是为了辅佐他能够更好地讲法。所以他对于佛教中国化,也做出了很大的推动和贡献的作用。因为当时他很擅长用老庄思想,和专用术语来讲解佛教,而且通俗易懂。当然慧远大师,其实他的一个最具代表性的符号,是写过一篇《沙门不敬王者论》。

  也就是说和尚不向皇帝磕头。那我们现在乍一听好像说,好像是为了提这个出家人的气好像跟朝廷抗礼一样,其实并不是如此,由于《沙门不敬王者论》的定位,恰好地展示出了出世僧人,修道者的一个风骨和宗教情怀。这样恰恰给佛教世俗化,注入了一个很好的定位和防护。而且也让修道者给世间人,表显出一种风骨和道德楷模。其实更多的是这个文化精神的粮食。大家有兴趣可以深入读一下。

  undefined

  由于大师的这种道德感召,当时他确实是把东林寺已经推崇为,跟北方的鸠摩罗什法师所驻锡的草堂寺逍遥园,并称为中国佛教的两大中心。曾经在一次整顿僧团的运动中,当时的皇帝下了一道指令,就是说能够当和尚的必须要有讲经说法的能力,真实的持戒修行功德。到处去做淘汰的时候呢,唯独给庐山东林寺的僧团,开了一道绿灯。当时的话说,“唯有庐山道德所居不在此列。”就是这里是没有瑕疵的,不必去检查了。

  所以他的功德呢可见一斑。当然我们特别想告诉大家,慧远大师不朽的功德,最重要的是他当时组织了123位,最杰出的僧俗两众代表,一起来干什么,实践净土法门。也就真实的修这个法,修得入了这个境界,取得了成就。所以这123个人最后都成功地往生,临终的时候还有瑞相留在当时的记载中。大师还告诉他的门人说,他一辈子曾经三次在禅定中,目睹西方圣境现前。所以说这样的一位佛门龙象,今天我们通过这个因缘,给大家做一个介绍。

  特别是他老人家一辈子的这种行持,号称叫做,“迹不入俗,影不出山。”只要他跟外边有接触,走到一个叫虎溪的地方,就有一只老虎,为什么叫虎溪,就是老虎出来提醒他不许再往前走了,这样的一种德行。现在虎溪还围绕在东林古寺山门外,有兴趣者倒是不妨前往庐山,去叩拜祖庭,感受那里的净土文化。特别是可以感受一下虎溪,当时慧远大师身处其中的人文景象。谢谢大家,阿弥陀佛。

 • 10 宏海法师《净土或问》MP3
 • 11 净空法师《了凡四训》
  净空法师《了凡四训》
  净空法师《了凡四训》
  简介:

  净空法师《了凡四训》

 • 12 成观法师:介绍东密
 • 13 宣化上人念楞严咒(视频版)
  宣化上人念楞严咒(视频版)
  宣化上人念楞严咒(视频版)
  简介:宣化上人念楞严咒(视频版)
 • 14 因果轮回的科学证明 钟茂森
  因果轮回的科学证明
  因果轮回的科学证明
  简介:

  “因果轮回的科学证明”是钟茂森博士2006年在香港的演讲,为期四天,分别从五个方面介绍了现代欧美学者专家在灵魂学与轮回学研究领域的科研成果,主要包括:一是对灵魂存在的研究,二是对于能够记忆前生者的立案调查研究,三是用催眠的方法帮助回忆前世的研究,四是对不同维次空间生命的研究,五是特异功能者对轮回的促进研究。西方医学界和科学界通过大量真实详备的案例,证明灵魂与轮回确实存在,而且在无尽的轮回中始终受因果和业力的支配,正所谓善恶果报,如影随形;宇宙万物,唯是一心,心净则土净,只有至诚念佛,往生净土,才是解脱轮回、离苦得乐的上上策。

  【作者简介】 钟茂森博士一九七三年生于中国广州市。 一九九五年获中国广州中山大学经济学学士学位。一九九七年获美国路易斯安娜州理工大学工商管理硕士学位。一九九九年获美国路易斯安娜州理工大学金融博士学位。曾在美国德州大学及肯萨斯州州立大学任教四年。 二00三年担任澳大利亚昆士兰大学商学院博士生导师、副教授。兼任中国广州中山大学客座教授、美国加州州立大学“中国财务金融与企业研究中心”研究员。多次获颁世界金融学术会议最佳论文奖和昆士兰大学优秀研究奖。现任澳大利亚净宗学院副院长。 负责澳洲国家项目研究工作。 并担任释净空教授英语翻译和助理。 多次应邀出席世界各国有关教育与和平的会议,并在世界各地以中、英、粤语专题演讲,深获好评。

 • 15 宏海法师-心经略讲
  宏海法师-心经略讲
  宏海法师-心经略讲
  简介:宏海法师-心经略讲
 • 16 南禅七日
  南禅七日
  南禅七日
  简介:南禅七日
 • 17 星云大师2019年新春贺词
 • 18 慧平法师:楞严咒
  慧平法师:楞严咒
  慧平法师:楞严咒
  简介:

  大佛顶首楞严神咒祈 请法


  大兴善寺三藏沙门大广不空 奉诏译

  稽首光明大佛顶 如来万行首楞严

  开无相门圆寂宗 字字观照金刚定

  瑜伽妙旨传心印 摩诃衍行总持王

  说此秘密悉怛多 解脱法身金刚句

  菩提力大虚空量 三昧智印海无边

  不持斋者是持斋 不持戒者名持戒

  八万四千金刚众 行住坐卧每随身

  十方法界诸如来 护念加威受持者

  念满一万八千遍 遍遍入于无相定

  号称坚固金刚幢 自在得名人胜佛

  纵使骂詈不为过 诸天常闻说法声

  神通变化不思议 陀罗尼门最第一

  大圣放光佛顶力 掩恶扬善证菩提

  唯闻念者薝葡香 不嗅一切余香气

  僧破二百五十戒 比丘尼犯八波罗

  闻念佛顶大明王 还得具足声闻戒

  若人杀害怨家众 常行十恶罪无边

  暂闻灌顶不思议 恒沙罪障皆消灭

  现受阿鼻大地狱 镬汤炉炭黑绳人

  若发菩提片善心 一闻永得生天道

  我今依经说偈颂 无量功德普庄严

  听者念者得总持 同获涅槃寂灭乐


  大佛顶首楞严神咒


  南无楞严会上佛菩萨(三称)

  妙湛总持不动尊 首楞严王世希有

  销我亿劫颠倒想 不历僧祗获法身

  愿今得果成宝王 还度如是恒沙众

  将此深心奉尘刹 是则名为报佛恩

  伏请世尊为证明 五浊恶世誓先入

  如一众生未成佛 终不于此取泥洹

  大雄大力大慈悲 希更审除微细惑

  令我早登无上觉 于十方界坐道场

  舜若多性可销亡 烁迦罗心无动转

  南无常住十方佛

  南无常住十方法

  南无常住十方僧

  南无释迦牟尼佛

  南无佛顶首楞严

  南无观世音菩萨

  南无金刚藏菩萨

  尔时世尊。从肉髻中。涌百宝光。光中涌出。千叶宝莲。有化如来。坐宝华中。顶放十道。百宝光明。一一光明。皆遍示现。十恒河沙。金刚密迹。擎山持杵。遍虚空界。大众仰观。畏爱兼抱。求佛哀佑。一心听佛。无见顶相。放光如来。宣说神咒。


  【第一会】

  南无萨怛他tuo,苏伽多耶,阿啰诃帝,三藐三菩陀写。

  萨怛他,佛陀 俱胝 瑟尼钐。

  南无萨婆,勃陀勃地,萨跢鞞弊。

  南无萨多南,三藐三菩陀,俱知喃。

  娑舍啰,婆迦 僧伽喃。南无卢鸡,阿罗汉 哆喃。

  南无 苏卢多 波那喃。南无 娑羯唎陀 伽弥喃。

  南无卢鸡 三藐伽哆喃。三藐伽波啰,底波多那喃。

  南无提婆 离瑟赧。南无悉陀耶,毗地耶,陀啰 离瑟赧。

  舍波奴,揭啰诃,娑诃 娑啰 摩他喃。

  南无跋啰诃 摩尼。

  南无因陀啰耶。


  南无婆伽婆帝。嚧陀啰耶。乌摩般帝。娑酰夜耶。

  南无婆伽婆帝。那啰 野拏耶。槃遮摩诃 三慕陀啰。南无悉羯 唎多耶。

  南无婆伽婆帝。摩诃 迦啰耶。地唎般剌 那伽啰。毗陀啰 波拏 迦啰耶。阿地目帝。尸摩 舍那泥,婆悉泥。摩怛唎 伽拏。南无悉羯 唎多耶。

  南无婆伽婆帝。多他 伽跢 俱啰耶。南无 般头摩 俱啰耶。南无 跋阇啰 俱啰耶。南无摩尼 俱啰耶。南无伽阇 俱啰耶。

  南无婆伽婆帝。帝唎茶,输啰西那。波啰诃啰 拏啰阇耶。跢他 伽多耶。

  南无婆伽婆帝。南无阿弥多婆耶。跢他 伽多耶。阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。

  南无婆伽婆帝。阿刍鞞耶。跢他 伽多耶。阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。

  南无婆伽婆帝。鞞沙阇耶,俱卢 吠柱 唎耶。 般啰婆 啰阇耶。跢他 伽多耶。

  南无婆伽婆帝。三补师毖多。萨怜 捺啰 剌阇耶。跢他 伽多耶。阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。

  南无婆伽婆帝。舍鸡野 母那曳。跢他 伽多耶。阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。

  南无婆伽婆帝。剌怛那 鸡都 啰阇耶。跢他伽多耶。阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。

  帝瓢,南无 萨羯唎多。翳昙 婆伽婆多。萨怛他 伽都 瑟尼钐。萨怛多 般怛嚂。南无 阿婆 啰视耽。


  般啰帝 扬歧啰。

  萨啰婆,部多 揭啰诃。尼揭啰诃,羯迦 啰诃尼。跋啰 毖地耶。叱陀你,阿迦啰,密唎柱,般唎 怛啰耶,儜揭唎。

  萨啰婆,盘陀那,目叉尼。

  萨啰婆,突瑟咤。突悉乏,般那你,伐啰尼。赭都啰,失帝南。羯啰诃,娑诃萨 啰若阇。毗多崩 娑那羯唎。

  阿瑟咤冰 舍帝南。那叉 刹怛 啰若阇。波啰萨陀 那羯唎。

  阿瑟咤南。摩诃揭啰 诃若阇。毗多崩 萨那羯唎。

  萨婆舍都嚧,你婆啰若阇。呼蓝 突悉乏,难遮 那舍尼。

  毖沙舍,悉怛啰。阿吉尼,乌陀迦啰若阇。阿般 啰视多 具啰

  摩诃般啰,战持。摩诃迭多。摩诃帝阇。摩诃税多阇婆啰。

  摩诃跋啰,盘陀啰,婆悉你。阿唎耶多啰。毗唎俱知。誓婆 毗阇耶。


  跋阇啰 摩礼底。毗舍嚧多。勃腾罔迦。

  跋阇啰 制喝那 阿遮。摩啰制婆,般啰质多。

  跋阇啰 擅持。毗舍啰遮。扇多舍,鞞提 婆补视多。苏摩嚧波。摩诃税多。阿唎耶 多啰。摩诃婆啰,阿般啰。跋阇啰 商揭 啰制婆。 

  跋阇啰 俱摩唎,俱蓝陀唎。

  跋阇啰 喝萨多遮。毗地耶,乾遮那,摩唎迦。啒苏母,婆羯啰多那。鞞嚧遮那,俱唎耶。夜啰菟,瑟尼钐。毗折蓝婆 摩尼遮。

  跋阇啰 迦那迦 波啰婆。嚧阇那,

  跋阇啰 顿稚遮。税多遮,迦摩啰。

  刹奢尸,波啰婆。翳帝夷帝。母陀啰 羯拏。

  娑鞞啰忏。掘梵都。印兔那 么么写。


  【第二会】

 • 19 南师南禅七日
  南师南禅七日
  南师南禅七日
  简介:

  南禅七日是南怀瑾在福建南普陀禅堂举行生命科学研究(禅七)的影像与文字,由南怀谨先生禅密显、儒释道的知识深入浅出的无私全盘讲解,必将利益所有的真心修行的佛子!劝君莫将容易得,便做等闲看!

 • 20 大安法师《2018年冬季佛七开示》
 • 1 故道白云 佛陀传MP3
  故道白云 佛陀传MP3
  故道白云 佛陀传MP3
  简介:
  本文是一行禅师所做的《佛陀传》,又名《故道白云》,本文是很好的生活禅的范例。
  大家可以在本文的收听中体会到佛陀安静祥和的一生,效仿佛陀的觉悟之路的方法,
  将佛法真正的运用于生活之中,脱离苦痛和困扰的一生。
  本文也是佛学入门的好教材,借鉴佛陀一生的所说、所做,理解佛学中的真谛。
 • 2 黄念祖《无量寿经》
  黄念祖《无量寿经》
  黄念祖《无量寿经》
  简介:黄念祖《无量寿经》
 • 3 慧律法师《楞严经》(十番显见)
  慧律法师《楞严经》(十番显见)
  慧律法师《楞严经》(十番显见)
  简介:慧律法师《楞严经》(十番显见)
 • 4 净土十要
 • 5 蔡礼旭老师《弟子规学习系列-承先启后 继往开来》
  蔡礼旭老师《弟子规学习系列-承先启后 继往开来》
  蔡礼旭老师《弟子规学习系列-承先启后 继往开来》
  简介:蔡礼旭老师《弟子规学习系列-承先启后 继往开来》
 • 6 法宣法师-永明大师万善同归集
  法宣法师-永明大师万善同归集
  法宣法师-永明大师万善同归集
  简介:法宣法师-永明大师万善同归集
 • 7 行者
  行者
  行者
  简介:行者
 • 8 邱贵扬-温暖
  邱贵扬-温暖
  邱贵扬-温暖
  简介:邱贵扬-温暖
 • 9 星云大师《金刚经大义》
 • 10 2000年华夏清净之旅
  2000年华夏清净之旅
  2000年华夏清净之旅
  简介:2000年华夏清净之旅
 • 11 《药师经》慧平法师读诵
  《药师经》慧平法师读诵
  《药师经》慧平法师读诵
  简介:《药师经》慧平法师读诵
  • 佛学交流(QQ群):215236597
  • 大千世界-极乐净土(QQ群):89186288
  • 佛学基础知识群(QQ群):254792759
  • 佛学讲座(QQ群):194046190
  • 佛学在线超级群03群(QQ群):481023578